1067D24D-E245-4963-9EA5-AC55ED59D3DE

Rachang-Tei

6/1 (Fri)
Start 23:00 / ¥1000/1D

-DJ-
Kai yamashita (Yello Card)
Pocho in the house (Remedy)
Yusuke Inoue
Tatsu
Takuya Honda